ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 15 دقیقه است

    بسیار خب

    تیکت عمومی وجود ندارد